chiny:-tydzien-za-wielkim-murem-(35/21),-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)
Kontrola postępów (14 plan 5-letni)

Biuro Komitetu Centralnego KPCH (中国共产党中央党) i Rada Państwa (国务院), czyli stały komitet chińskiego rządu) postanowiły wysłać zespoły kontrolne do 16 prowincji (regionów autonomicznych i metropolii na prawach prowincji). Inspektorzy badać będą stopień realizacji celów i zadań wyznaczonych przez Centralną Konferencję Prac Gospodarczych (中央经济工作会) w grudniu 2020 roku, a także wprowadzenia w życie założeń 14-ego planu pięcioletniego (2021-2025).

Inspekcja prowadzona będzie przez 10 dni. Zespoły kontrolne mają odwiedzać nie tylko urzędy, ale również możliwie największa liczbę przedsiębiorstw, tudzież instytucji monitorujących i analizujących lokalną sytuację. Inspektorzy mają koncertować się na rozpoznaniu lokalnych problemów, poszukiwać w porozumieniu z lokalnymi urzędnikami, przedsiębiorcami i naukowcami metod ich rozwiązania. Do kontroli zostały wyznaczone:

 • Pekin / BeiJing / 北京
 • TianJin 天津,
 • HeBei 河北,
 • ShanXi 山西
 • Inner Mongolia 内蒙古,
 • LiaoNing 辽宁,
 • JiLin 吉林,
 • AnHui 安徽,
 • JiangXi 江西,
 • ShanDong 山东,
 • GuangXi 广西
 • HaiNan 海南,
 • ChongQing 重庆,
 • SiChuan 四川,
 • GuiZhou 贵州 oraz
 • NingXia 宁夏.

Na liście nie ma takich centrów i motorów gospodarki jak Szanghaj, czy ZheJiang, lub prowincja GuangDong, gdzie znajdują się takie ośrodki jak ShenZhen, albo GuangZhou. Być może na pierwszy ogień ida ośrodki, z których dociera najwięcej niepokojących sygnałów. A może wręcz odwrotnie. Dowiemy się niebawem.

Nowe regulacje prawne

Wakacje definitywnie się skończyły. Najlepszym dowodem końca okresu urlopowego jest duża (czyli normalna) aktywność instytucji zajmujących się publikowaniem przepisów wchodzących w życie z dniem 1 września br. Oto wybrane z nich:

Przepisy ogólnokrajowe

Wchodzi w życie pierwsza w historii ChRL Ustawa o Ochronie Danych (《中华人民共和国数据安全法》), (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych wejdzie w życie w dniu 1 listopada br.) oraz „Rozporządzenia w sprawie ochrony bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury informatycznej” (《关键信息基础设施安全保护条例》 ). Obie regulacje prawne mają na uwadze zarówno bezpieczeństwo danych, ale również cyberprzestrzeni jako takiej – zarówno od strony sprzętowej, jak i informatycznej. Przepisy są obligatoryjne dla wszystkich branż i wszystkich użytkowników sieci: instytucjonalnych, biznesowych, osób fizycznych i prawnych.

Ustawa jasno klasyfikuje i jasno określa cały system ochrony danych, jak i kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Kto narusza krajowy system zarządzania podstawowymi danymi, zagraża suwerenności, bezpieczeństwu i interesom państwa. Na winnych naruszeń przepisów nakładane będą kary finansowe w wymiarze nie niższym niż 2 mln RMB (ok. 1.80 mln PLN), ale nie większym niż 10 mln RMB (ok. 5.90 mln PLN).

Poza nałożeniem kary finansowej firmom działającym w sieci grozi zawieszenie, lub odebranie licencji umożliwiającej działalność. Niewłaściwe działania muszą zostać skorygowane, a szkody wynikające z takiego działania naprawione lub/i pokryte. W przypadku ostrych, wysoce szkodliwych naruszeń przepisów, dokonywanych celowo, z premedytacją, winnym grozi odpowiedzialność karna.

Operatorzy platform internetowych, sieci, serwerów odpowiadają za bezpieczeństwo infrastruktury, na nich spoczywa wykrywanie luk i naruszeń tego bezpieczeństwa. Takie przypadki mają być niezwłocznie zgłaszane do odpowiednich organów. Państwo będące właścicielem infrastruktury odpowiada za budowę, wdrożenie i monitorowanie systemów chroniących przed atakami krajowymi czy zagranicznymi.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego wchodzą w życie liczne przepisy dotyczące edukacji.

Tutaj uwagę szczególną zwraca ustawa wprowadzająca „zero tolerancji” dla prześladowania, znęcania się, zastraszania, czy molestowania seksualnego uczniów.

Ministerstwo Edukacji (教育部) w swoim rozporządzeniu wykonawczym definiuje:

 • naruszenie nietykalności cielesnej,
 • upokorzenie,
 • celowe niszczenie własności ucznia,
 • złośliwe wykluczenie i
 • zniesławianie w Intrenecie.

Szkoły zostały zobligowane do ustanowienia systemów zapobiegania przemocy fizycznej i psychicznej, a także prowadzenia skrupulatnych dochodzeń w przypadku wystąpienia tego typu zjawisk wśród uczniów. Każda placówka oświatowa została zobowiązana do stworzenia kodeksu, który będzie określał niewłaściwe zachowania, by je zarówno uświadamiać dzieciom i młodzieży, ale jednocześnie by im zapobiegać. Ponadto przepisy wymagają od szkól wprowadzenia systemu zarzadzania zadaniami domowymi. Nauczyciele nie mogą obciążać uczniów większa ilością pracy, niż zostało to określone w regulaminie. Uczniowie mają być wolni od zajęć domowych i zajęć dodatkowych zarówno w dni wolne od pracy (soboty i niedziele), jak i w święta państwowe.

Nauczycielom oficjalnie zabrania się przyjmować od uczniów czy rodziców jakichkolwiek korzyści, nawet w postaci bukietu kwiatów.

Szkoły publiczne/państwowe, które realizują działania w ramach powszechnej, obowiązkowej edukacji (nauczanie podstawowe i na poziomie średnim niższym) od 1 września br. nie mogą pod żadnym pozorem pozostawać w jakimkolwiek związku z organizacjami świadczącymi odpłatne usługi edukacyjne (szkoły prywatne, kursy dokształcające, uzupełniające, szkoły języków obcych, etc.). Dotyczy to zarówno posiadania udziałów w takowym przedsięwzięciu, jak użyczania, wynajmowania pomieszczeń, czy delegowania członków kadry nauczycielskiej. Z kolei prywatne placówki świadczące odpłatnie usługi edukacyjne nie mogą mieć statusu spółek prawa handlowego, a wyłącznie organizacji non-profit. Szkoły prywatne mają być dostępne dla jak najszerszego grona uczniów. Szkoły te nie mają uprawnień do przeprowadzania egzaminów państwowych jak szkoły publiczne. Szkoły publiczne nie mogą promować szkół prywatnych. Szkoły prywatne mają w pełni realizować założenia edukacji publicznej, krajowego planu nauczania, posługiwać się takimi samymi podręcznikami czy pomocami naukowymi jak szkoły publiczne. Szkoły prywatne zostają zobligowane do przedstawiania swoich programów nauczania do zatwierdzenia przez właściwe organy administracji oświatowej przed rozpoczęciem danego okresu (roku szkolnego, semestru).

Wchodzi w życie zmienione prawo o bezpieczeństwie produkcji. Jest to trzecia nowelizacja prawa (poprzednie miały miejsce w 2009 i 2014 roku). Celem zmian jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach produkcyjnych i innych przedsiębiorstwach, zwiększenie inwestycji w jego zapewnienie.

Dokonano 42 zmian (dotyczą ponad 1/3 wszystkich zapisów). Zwiększono kary finansowe za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy skutkujące wypadkami. Zakres od 20,000 RMB do 20 mln RMB (od ok. 11,800 PLN do 1,180,000 PLN), podniesiono do widełek od 30 mln do 100 mln RMB (od ok. 17.70 mln do 59 mln PLN). Podniesiono zarazem kary grzywny dla osób odpowiadających za bezpieczeństwo pracy w zarządzie firmy: z od 30 do 80% rocznych dochodów do od 40 do 100% rocznych dochodów.

Od września zwiększona zostaje ochrona gruntów, w tym w zakresie ich udostępniania dla celów pozarolniczych. Rozporządzenie przewiduje ścisłą kontrolę państwa nad gruntami rolnymi, przekształcaniem ich w grunty leśne, użytki zielone, ogrody, parki czy inne. Przepisy ustanawiają również jasny system rekompensat dla rolników. Zakazują przeznaczania gruntów ornych pod budownictwo, szczególnie, gdy w danym regionie dostępne są grunty niższych klas. Gruntów wartościowych dla rolnictwa (szczególnie dla upraw) nie można przeznaczać na cmentarze, kopalnie, żwirownie, sady, czy stawy rybne. Na ziemi uprawnej nie wolno budować domów.

Od 1 września weszły w życie długo „odkładane na później” przepisy o podatku od nieruchomości oraz innych tytułów własności. Podatek ten może wynieść maksymalnie 3% wartości nieruchomości (wysokość ustalana jest przez rządy lokalne). Podatkiem tym obciążone będą wszelkie transakcje i zmiany własności dotyczące kupna nieruchomości: zarówno mieszkań, jak i przestrzeni biurowych, czy innych nieruchomości o charakterze komercyjnym. Określono sześć przypadków, w których podatek nie będzie nakładany. Wolne od podatku są m.in. transakcje dotyczące nieruchomości, których własność przechodzi na jednego z małżonków w trakcie trwania związku, a także wtedy, gdy zmiana własności jest następstwem dziedziczenia. Brak tych przypadków w projekcie ustawy przedstawionym do konsultacji społecznej wywoływał gorące dyskusje. Przepisy wchodzące w życie, zgodnie z licznymi komentarzami i uwagami jasno określają takie sytuacje.

Wszelkie przedsiębiorstwa, hotele, zakłady gastronomiczne itd. korzystające w swej działalności z gazu mają obowiązek instalacji i cyklicznej kontroli prawidłowości działania urządzeń monitorujących, alarmowych, zabezpieczających bezpieczne działanie instalacji gazowych. Zabronione jest niszczenie danych o rzeczywistym funkcjonowaniu tych urządzeń. Osoby winne naruszeń przepisów podlegać będą właściwym przepisom karnym.

W świetle przepisów obowiązujących od 1 września umożliwiono ubieganie się o przywrócenie zdolności kredytowej jednostkom wcześniej określonym przez odpowiednie ograny jako nierzetelne, co spowodowało utratę tej zdolności. Nowe przepisy pozwalają m.in. na przedstawienie wcześniej brakujących dokumentów jak np. zaległe roczne sprawozdania finansowe, korekty, czy inne dokumenty, do składania których dane firmy zobligowane są obowiązującymi przepisami.

Od 1 września br. cyfrowe prawa jazdy mogą być wydawane na terenie całego kraju. Pojazdy używane mogą być rejestrowane w dowolnym miejscu w państwie, nie tylko na obszarze administracyjnym pierwotnej rejestracji. W sprawach związanych z kolizjami i innymi zdarzeniami drogowymi jako dowody dopuszczone zostają materiały jak np. nagrania z rejestratorów zainstalowanych w samochodach, filmy nagrane przez świadków zdarzenia, a nie tylko te pochodzące z monitoringu miejskiego, czy systemów administratorów dróg. Uruchomiana zostaje ogólnokrajowa aplikacja „Zarządzanie Ruchem 12123” (“交管12123”). Posiadacze właściwego kodu weryfikującego uzyskają dostęp do rejestrów pojazdów, a także do informacji o postępach w dochodzeniu dotyczącym konkretnego wypadku drogowego.


Przepisy prowincjonalne

Prowincja HuBei 湖北 podnosi płacę minimalną – ustalono 4 jej poziomy w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Nowe widełki płacy minimalnej to miesięcznie (od 1 września) od 1,520 RMB (ok. 893 PLN) do 2,010 RMB (ok. 1,181 PLN). Wzrasta stawka godzinowa: od 15 RMB (ok. 8.82 PLN) do 19,50 RMB (ok. 11.47 PLN).

Shen Zhen 深圳 znosi subwencje dla najbardziej utalentowanych pracowników, którym dopłacano do wynajmowanych mieszkań, jak również do innych kosztów utrzymania. W mieście jest już wystarczająco dużo wysokokwalifikowanej kadry.

NanJing 南京 wprowadza obowiązek dotyczący firm zajmujących się wynajmowaniem mieszkań należących do podmiotów i osób trzecich, a polegający na obligatoryjnym uruchomieniu/otwarciu celowego rachunku gwarancyjnego. Na rachunek ten firmy mają wpłacać depozyty (w maksymalnej wysokości równowartości 3 miesięcznych czynszów płaconych przez wynajmujących określone lokale), mają tu również wpływać kolejne czynsze płacone przez wynajmujących. Pieniądze na tych rachunkach nie mogą być przeznaczane na żadne inne cele, a wyłącznie na regulowanie zobowiązań wobec właścicieli lokali i rozliczanie depozytów. To ruch, którego celem jest zapobieżenie zjawisku defraudacji środków z czynszów i depozytów przez firmy zajmujące się zarządzaniem mieszkaniami do wynajęcia.

Pekin / BeiJing / 北京 : wszelkie nowe reklamy umieszczane na budynkach, czy innych konstrukcjach w przestrzeni miejskiej muszą – po zaakceptowaniu projektu i wskazaniu miejsca ich umieszczenia – zostać skontrolowane (dla późniejszego zatwierdzenia) przez stosowne organy inspekcji budowlanej pod względem prawidłowości wykonania i bezpieczeństwa (konstrukcja reklam, sposób montażu, instalacje elektryczne, zastosowane materiały, zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez wiatr, deszcz, etc.).

Pekin / BeiJing / 北京 : z dniem 1 września wprowadza się bezwzględny obowiązek rejestracji ubezpieczenia pojazdów na rzeczywiste nazwisko i dane zgodne z dowodem tożsamości danej osoby. Dane te muszą być zarazem zgodne z danymi osoby/firmy, na której konto przekazywane są kwoty wynikające z wypłaty ubezpieczenia.

Szanghaj / ShangHai / 上海 wprowadza (po raz pierwszy w historii) przepisy kompleksowo regulujące sprawy wyburzenia, odbudowy, czy całkowitej renowacji budynków mieszkalnych.


Ekonomia (经济), Biznes (生意)
Gospodarka Chin zwalnia (PMI w dół)

Spowolnienie gospodarki jest już faktem. Indeks PMI, wskaźnik koniunktury (aktywności) przemysłu w sierpniu spadł do poziomu 50.1 m/m. To 5 miesiąc spadków z rzędu, a zarazem to najniższy odczyt w okresie ostatnich 18 miesięcy. Na spowolnienie w sierpniu wpływ miały zarówno powodzie, jak i lockdowny w miejscach pojawienia się ognisk epidemicznych wariantu Delta koronawirusa COVID-19. Nie zmienia to jednak ogólnego obrazu sytuacji.

PMI dla dużych przedsiębiorstw w sierpniu wyniósł 50.3, co oznacza słabą, ale wciąż koniunkturę. W przypadku firm małych i średnich PMI w sierpniu wyniósł z kolei 48.2. Wprawdzie to odczyt o 0.4 lepszy niż w lipcu, ale to wciąż przejaw stagnacji, dekoniunktury. Małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż odczuwają skutki epidemii, nadal nie mogą odzyskać kondycji sprzed 2020 roku. Z pięciu subindeksów, które składają się na PMI dla przemysłu tylko wskaźnik produkcji jest powyżej poziomu krytycznego 50 (50.9). Wszystkie pozostałe, czyli nowych zamówień, zapasów surowców, zatrudnienia i dostaw kooperantów znalazły się poniżej granicy 50, co oznacza recesję w przemyśle.

Wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle Chin (China Manufacturing Purchasing Managers Index – 中国制造业采购经理指数)

Dane: Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局) m/m – miesiąc do miesiąca

Znacznie gorzej przestawiała się w zeszłym miesiącu sytuacja sektora usług. Wskaźnik PMI spadł tu o 5.8 do poziomu 47.5. To odczyt najniższy od marca 2020 roku. Jedyna branża usługowa, która wciąż ma się dobrze to usługi budowlane – PMI tych usług osiągnął w sierpniu 60.5.

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

By nowinki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *